Raporlar

İslam tarihi boyunca cami kürsüleri neler gördü neler

İslam tarihi boyunca cami kürsüleri neler gördü neler Özellikle İslam’a girişten sonraki Türk tarihinde din devlet ilişkileri son derece sorunlu bir alan olarak tarihsel belleğimize nakşolmuştur. İslam tarihi boyunca cami kürsüleri neler gördü neler araştırma haberi…
İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç – odatv

İslam tarihi boyunca cami kürsüleri neler gördü neler

Özellikle İslam’a girişten sonraki Türk tarihinde din devlet ilişkileri son derece sorunlu bir alan olarak tarihsel belleğimize nakşolmuştur. Sultanla din ulemasının otorite mücadelesi kimi zaman alenen kimi zaman da alttan alta devam etmiş ve bu mücadele zaman zaman kanlı hadiselerin yaşanmasına da sebep olmuştur. Bazen sultanın istediği fetvayı vermeyen ulemadan bazılarının kellesi gitmiştir. Tersi de olmuştur. Ulema fetvasıyla kellesi giden yahut tahtından devrilen ve öldürülen sultanlar da söz konusudur. Bazen de sultan ve ulema işbirliği içinde muhalif halk hareketlerini bastırmaya ve ezmeye çalışmışlar ve bunda da çoğu kez muvaffak olmuşlardır.

Söz gelimi, Selçukluların Batınî hareketlerle mücadelesi ve bu bağlamda kurulan Nizamiye Medreseleri, Sufî – Batınî direnişi şeriatın ve Eş’arî itikadının ağır balyozuyla ezme amacının bir sonucudur. Ne var ki bu mücadele bazı muharebeler kaybedilse de iki tarafın da nihaî zaferiyle sonuçlanmış değildir. Mücadelenin Osmanlı’ya oradan da Cumhuriyet’in kuruluşuna değin devam ettiği malumdur.

“işi uzmanına havale etmek”

Sufî – Batınî dervişlerin öncülük ettiği, ağır vergilerden neşet eden ekonomik temelli halk ayaklanmaları Emevî şeriatının temel ilkelerinden biri olan ve Kur’anî çerçevesinden koparılan “Ululemre İtaat” söylemiyle çok kanlı bir şekilde bastırılmıştır. Bu arada yanlış anlaşılmalara mahal bırakmamak için belirtelim: “Ululemre İtaat” Kur’anî mana itibariyle her konuda işi uzmanına havale etmek anlamına gelir. Yoksa sırf Müslümandır diye zalim sultanlara itaat etmek manasını içermez.

İnsanlık dışı fetvalar…

Büyük sufî lider Hasan Sabbah hazretlerinin Emevi şeriatının hüküm sürdüğü Selçuklu zulmüne karşı direnişi, Şeyh Bedrettin hazretlerinin Osmanlı zulmüne başkaldırısı, Pir Sultan’ların duruşu, Bozoklu Celal’lerin kıyamı, Bektaşi Baba Erenlerin tarik-i nazenin yürüyüşü, adına şeriat denilen ve yoksul kitleleri ezip ehlileştirme aracına dönüşen dinci zulüm mekanizmasına karşı Muhammedî müminlerin efsanevi direniş öykülerinin sadece birkaçıdır.

Mazlum, mağdur fakat mağrur halk kitlelerinin devletin şeriat sopasına boyun eğmemeleri, sultanın emrindeki sözde din ulemasını çileden çıkarmış, bu nedenle de onlara karşı insanlık dışı fetvalar verilmiş, katledilmeleri dinen farz sayılmıştır.

“Oğlan şeyh vakası…”

Evet, genel durum itibariyle, yüzyıllara dayanan işte bu mücadelede camiler, çoğunlukla resmî İslam’ın/şeriatın/sultanın emrindeki dinsel görüşün merkezleri olmuş muhalif İslamî düşünce de dergahlar ve sufî ocaklarında hayat bulmuştur. Lakin elbette bu her zaman böyle olmamıştır. Genel durumun dışına çıkan bazı örnek hadiseler de vuku bulmuştur. Bu noktada özellikle Osmanlı’dan “Oğlan Şeyh” vakasını nakletmek isterim.

Gerçek adı İsmail Maşukî olan oğlan şeyh, genç yaşta dinsel bir önder mertebesine yükseldiği için kendisine bu lakap verilmiştir. Malumunuz o devirde genç erkeğe, delikanlı veya oğlan denilmektedir.

Hz. Ali ve evlatlarına 80 yıl küfredilmiştir…

Kanunî Sultan Süleyman devrinde yaşayan Oğlan Şeyh, genç yaşına rağmen İstanbul’un camilerinde verdiği vaazlarla kitleleri peşinden sürüklemiş ve şeriata karşı direnişi cami kürsülerine taşımıştır. Emevi şeriatının kabul etmediği dinî hakikatleri haykıran Şeyh İsmail Maşukî (Oğlan Şeyh) bir yığın iftira ile susturulmak istenmiş ve sonunda dönemin şeriat uleması tarafından yargılanıp idama mahkum edilerek katledilmiştir. İdam edildiğinde 29 yaşında olduğu rivayet ediliyor.

Emevi şeriatına karşı mücadelenin cami kürsülerine taşındığı başka örnekler de var. Lakin camilerin şeriatı propaganda merkezleri olarak siyasi mücadelenin aslî unsurlarından biri haline getirilmesi aslında Muaviye’ye dayanmaktadır. Muaviye’nin emriyle Emeviler dönemi süresince camilerde yaklaşık 80 yıl Hz. Ali ve evlatlarına cami kürsülerinden küfredilmiştir. Daha sonraki yıllarda ve asırlarda da camiler büyük ölçüde siyasi iktidarın yani sultanın ve şeriat ulemasının propaganda merkezi olmayı sürdürmüştür.

“Cami, toplayan, biraraya getiren demektir”

Gerçekte İslam mabedinin adı mescittir. Cami ise kelime manası itibariyle; toplayan, bir araya getiren, birleştiren demektir. “Cami mescitler” yani toplayıcı mescitler ifadesiyle cami sözcüğünün mescitleri niteleyen bir sözcük olarak kullanılması bir süre sonra cami sözünün müstakil bir isim olarak teleffuzuna yol açmış ve İslam mabetleri için mescit yerine doğrudan doğruya yalnızca cami denilmeye başlanmıştır.

Camiler kimi dönemlerde gerçekten kelime anlamının hakkını veren işlevler de görmüştür. Halkı toplayan, bir amaca yönelten kutsal mekanlar olarak camilerin özellikle milli kurtuluş mücadelemizde önemli görevler ifa ettiklerini biliyoruz.

Hutbelerin ana konusu halkı eğitmek olmuştur…

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif’in Anadolu’da cami cami dolaşıp vaazlarla halkı kurtuluş savaşına destek vermeye çağırması, Ankara Müftüsü Börekçizade Mehmet Rıfat Efendi, Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi’nin mücadeleleri ve bu mücadelelerdeki cami faktörü, Maraş’ta Ulu Cami imamı Rıdvan hocanın; esaret altında Cuma namazı kılınmaz, deyip halkı Fransızlara karşı savaşmaya yönlendirmesi gibi örnek olaylar camiler denildiğinde hatırımıza gelen müspet hadiselerdir.

Öte yandan Çorum, Maraş, Malatya ve Sivas’ta çıkan olaylar ve çok sayıda can kaybının yaşandığı katliamlarda da bazı cami görevlilerinin kışkırtıcı vaazlar verdiği özellikle mağdurların yakınları tarafından sıkça dile getirilmektedir.

“hutbeler o dönemde gerçekten tam bir eğitim aracı vasfını taşımaktaydı”

Camiler, Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan büyük devrimlerin halkça benimsenmesinde de çoğunlukla olumlu rol oynamışlardır. Pek çok yeni uygulama Cuma namazlarında, vaazlarda ve hutbelerde halka tanıtılıp anlatılmıştır. Böylece camiler yeni rejimin en etkili araçları olarak değerlendirilmiştir. Bunda dönemin Diyanet İşleri Başkanı merhum Börekçizade Mehmet Rıfat Efendi’nin son derece büyük ve eşsiz payı vardır. O dönemdeki hutbelerde çevre duyarlılığı, tarımsal gelişmeler, eğitim öğretimin önemi, insani münasebetler gibi pek çok konu halkı eğitmek için hutbelerin ana konusu olmuştur. Binaenaleyh hutbeler o dönemde gerçekten tam bir eğitim aracı vasfını taşımaktaydı. Yine o dönemde camiler kelimenin tam anlamıyla “toplayıcı, birleştirici” mekanlardı.

Ne var ki o dönemde de camilerin aslî işlevine yeniden kavuşmasından rahatsız olan gerici gruplar vardı. Bu gruplar birkaç kez camiler üzerinden ayaklanma/kalkışma gerçekleştirdiler. Bu konuda Menemen olayını ve Bursa’da Türkçe ezana karşı yapılan ayaklanmayı örnek vermemiz yeterli olacaktır. İlaveten Doğu’da Şeyh Said ayaklanmasının medreseler ve tekkeler üzerinden kotarıldığını da belirtelim. Nitekim 1925’te bu nedenle Tekke ve Zaviyelerin kapatılması kanunu çıkarıldı.

“Onlara göre millî birlik için Türk ve Sünnî olmak lazımdı”

Camiler özellikle 1980 sonrası devletçe bir asimilasyon aracı olarak da kullanıldı. Darbeci kadro camisi olmayan binlerce Alevi köyüne cami yaptırıp imam atayarak Alevileri Sünnileştirme çalışması başlattı. Bunda da kısmen başarılı oldu. Kendileri hayatlarında cenaze namazı dışında camiye hiç uğramayan dönemin paşaları, Alevi yerleşim birimlerine cami yaptırmak için büyük gayret gösterdi. Zira onlar lafta ne denli laik olsalar da içten içe mezhepçi bir damara sahipti. Onlara göre millî birlik için Türk ve Sünnî olmak lazımdı. Bu nedenle Türk/Türkmen bile olsalar Aleviler millî birliğe tehdit unsuru olarak görüldüler. Oysa gerçek bambaşkaydı. Sünnileri Arap Vahhabiliğine evriltme çalışması Suudî Rabıta örgütünce altan alta sürdürüldü. Anadolu Sünniliği Arap Sünniliğine dönüştürüldü. Bunda da camiler önemli rol oynadı.

Anadolu Sünniliği Hanefi çizgide idi lakin artık büyük ölçüde Vahhabîliğin tesirine girmiş durumda. Bu konudaki en büyük vebal 1980 darbesinin darbecilerine aittir. Malumunuz o dönemde bir ara yurt dışındaki Türk cami imamlarının maaşlarını Suudî Rabıta örgütü ödemekteydi. Zira darbeciler Suudilerle böyle bir anlaşma yapmışlardı.

Laik cumhuriyete karşı Fethullahçılık ile Vahhabilik kol kola…

1980 darbecileri Sünnileri Vahhabileştirme, Alevileri de Sünnileştirme amacını gerçekleştirmek için çok uğraştı. Çünkü ABD’nin direktifiyle kotarılan sözde “Yeşil Kuşak Projesi” bunu gerektiriyordu.

Aradan on yıllar geçti. AKP iktidarıyla birlikte Anadolu Sünnilerini Vahhabileştirme, Alevileri de Sünnileştirme hareketi daha da ivme kazandı. Vahhabî anlayışın egemen olduğu İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerinden mezun olan on binlerce imam Anadolu’ya ve büyük şehirlerdeki camilere akın akın gönderildi. Cami kürsüleri Vahhabi propaganda merkezleri olarak kullanıldı. Vahhabileşme sadece bir inançsal değişim manasını taşımıyordu. Bu değişim aynı zamanda etnik asimilasyon anlamına da gelmekteydi. Zira Vahhabilik, Arap Sünniliğidir. Anadolu Sünnileri Vahhabileşerek aynı zamanda Araplaşıyordu. Araplaşmanın günümüzde ne denli güçlü bir noktaya ulaştığını ancak kendini ondan koruyabilenler teşhis edebilir.

Öte yandan Türkiye’nin son 20- 30 yılında ve özellikle AKP iktidarı döneminde Fethullahçılığın ne denli etkili olduğu gerçeği ile birlikte Vahhabiliğin ivme kazanması bazılarınca tezat görülebilir. Evet, Fethullahçılık ve Vahhabilik arasında bir hayli uyuşmazlık noktaları vardır. Lakin uyuştukları noktalar çok daha fazladır. En büyük uyuşma noktası ise laik cumhuriyete karşıt olmaktır. Bu bağlamda Fethullahçılık ve Vahhabilik birbirlerine karşı mücadele içerisinde olsalar da bu aslında yalnızca bir iç mücadeledir. Laik cumhuriyete karşı omuzdaşlıkları ise aşikar olup aslî ortak kimlikleridir.

Malumunuz; camiler, Diyanet İşleri Başkanlığının denetim ve yönetimindedir. Başkanlığın belirlediği ve yazdığı hutbeler her hafta yaklaşık 100 bin camide okutulmaktadır. AKP iktidarıyla birlikte bu hutbelerin içeriğini çoğunlukla siyasi iktidarı destekleyen konular oluşturdu. Çoğu cami imamı ve diyanet görevlisi seçimlerde iktidarı alenen yahut imaen destekleyen vaazlar verdi, hutbeler okudu. Bu sapkınlık halen devam etmektedir. Manası “toplayıcı” demek olan camiler böylece ayrıştırıcı politik merkezler haline geldi.

Cami kürsüleri neler gördü, neler…

İş öyle bir noktaya geldi ki; her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “Camiler ve Din Görevlileri Haftası”nın bu yılki (2018) toplantısında devletin Cumhurbaşkanı alenen siyasi bir konuşma yaparak muhalefet partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na; “Sen ne anlarsın ezandan, Kur’an’dan!” bile diyebildi. Bu ne demekti?

CHP’lilere ve Kılçdaroğlu’nu oy veren muhalif seçmene “camiye gelmeyin, camiler bizim, yani iktidarındır!” demek miydi yoksa?

Camilerin siyaset malzemesi ve ayrışma unsuru yapılması gerçekten feci bir hadisedir. Bunun İslam tarihindeki ilk örneği Berae Suresi 107, 108, 109 ve 110. Ayetlerinde/Uyarı Bölümü 107, 108, 109 ve 110. Sözlerinde anlatılan Mescid-i Dırar olayıdır. Münafıklar sevgili peygamberimize ve müminlere karşı bir mescit yani bugünün diliyle bir cami inşa ederek orayı karargah olarak kullanmak istediler. O mescide meşruiyet kazandırmak için peygamberimizi de orada namaza çağırdılar. Fakat peygamberimiz hadisenin iç yüzünü öğrenince ve bilincinde o yerle ilgili yukarıda verdiğimiz ayetler açığa çıkınca söz konusu camiyi yaktırıp yıktırdı. Böylece münafıkların oyunu bozuldu.

1400 yıllık İslam tarihi boyunca cami kürsüleri neler gördü, neler…

Muaviye’yi gördü, Haccac’ı gördü, Horasan’da on binlerce Türk’ün katili Kuteybe’yi gördü. Ama zalim Emevileri deviren Horasanlı Ebu Müslim’i de gördü. Büyük Sufî önder Şeyh Bedrettin’i de gördü.

Osmanlı’da Alevilerin katline fetva veren Ebussuud’ları, İbn-i Kemal’leri, Şeyh İdris-i Bitlisî’leri gördü. Ama şeriata başkaldıran Şeyh İsmail Maşukî’leri de gördü.

Cami kürsüleri Cumhuriyet yıllarında da kimleri gördü, kimleri…

Söz gelimi; ilk laik Şeytan’dır, bütün p.zevenkler laiktir, diye sözde vaazlar veren diyanet imamı Timurtaş Uçar’ı gördü.

Salya sümük ağlayarak yine sözde vaazlar veren diyanet vaizi ve şimdilerde FETÖ lideri olarak nitelediğimiz Fethullah Gülen’i gördü.

Kemalist Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkıp, Anadolu Federe İslam Devleti kuracağız diyen Kara Ses lakaplı diyanet müftüsü Cemalettin Kaplan’ı gördü.

Rüyada güya peygamberi gösteren terlikler satan ve reklamını cami kürsülerinde yapan cüppelileri gördü ve hala görüyor.

7 yaşına gelen kızını babalar öpmesin; tahrik olur, diyen Ahmet’leri gördü, görüyor.

Kocaların eşlerini dövmeleri Allah’ın bir lütfudur, Allah dövün diyorsa vardır bir hikmeti, diyen ilahiyatçıları gördü, görüyor.

Kız çocukları pantolon giymesin, üniversite okumasın diyen sözde hocaları gördü, görüyor.

Ama soruşturma açılacağını, belki görevden alınacağını bile bile cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk’e dua eden yiğit din görevlisi imamları, vaizleri, müftüleri de gördü, görüyor.

Bu konuda verilecek elbette çok örnek var. Lakin bu kadarı, maksadın hasıl olmasına kâfidir.

Gelinen aşamada camiler ya gerçekten cami olacak yani toplayıcı, birleştirici olacak ya da yüzyıllardır kanayan yara kanamaya devam edecek.

Camilere siyaset sokmak dine ve Müslüman milletimize vurulan en büyük darbedir. Bu darbeye karşı direnmek de dini bir vecibe addedilmelidir.

Gerçek şu ki, camilerin dırâr mescitlerine dönüşmesine engel olmak ve Muhammedî mescitleri yeniden ikame etmek bütün içtenlikli müminlerin üzerine yüklenen mukaddes bir görevdir. Görevinin bilincinde olan samimi yüreklere selam olsun!

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica